Վարկային ծառայության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Վարկային ծառայության դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները (ներառյալ ծանոթագրությունները)` առնվազն նախորդ երկու տարվա համար:
 • Դրամական հոսքերի կանխատեսումներ/նախորդ ժամանակաշրջանի դրամական հոսքեր/բյուջե, ֆինանսական մոդել:
 • Ոչ ֆինանսական տեղեկատվություն, ներառյալ մատակարարների (պայմանագրեր, պայմաններ), գնորդների, մրցակիցների, շուկայի մասնաբաժնի (արդյունաբերության վերաբերյալ տեղեկատվություն), գործառնական մոդելի, կառավարման և սեփականության կառուցվածքի մասին տեղեկատվությունը:
 • Առաջարկվող ապահովության հետ կապված տեղեկատվություն։

Վարկային ծառայության հաստատումից հետո, Հաճախորդը Բանկին պետք է տրամադրի համապատասխան փաստաթղթեր վարկային և գրավի պայմանագրերի պատրաստման համար կամ ապահովի պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկատվության հասանելիությունը` կատարելով սահմանված համապատասխան վճարումները:

Հիմնական փաստաթղթերի ցուցակը ներկայացված է ստորև, սակայն անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, դրանց ներկայացման կարգը և ժամկետները Հաճախորդներին կներկայացվի անհատապես, քանի որ պայմանավորված տրամադրվող վարկային ծառայության տեսակով և գրավադրվող ապահովման միջոցներով այն կարող է տարբերվել:

Իրավաբանական անձանց համար նախատեսված փաստաթղթեր Գրավի հետ կապված փաստաթղթեր

1. ՍՊԸ, Կոոպերատիվ Հիմնադրամներ

 • Ընկերության կանոնադրության ճշգրիտ պատճեն, հիմնադրման փաստաթուղթը, կանոնադրության փոփոխությունները (եթե առկա են)
 • Ընկերության պետական ռեգիստրի վկայականի ճշգրիտ պատճեն (եթե գրանցվել է մինչև 2017 թ. մարտ ամիսը) և/կամ այլ կերպ հավաստագրված տեղեկատվություն ընկերության գրանցման և գործադիր մարմնի մասին:
 • Մասնակիցների, հոգաբարձուների, հիմնադիրների և (կամ) տնօրենի / գործադիր մարմնի անձնագրի/ID/ սոցիալական քարտի/ՍՔ-ի պատճեն
 • Պետական ռեգիստրից քաղվածքը, Ընկերության բաժնետոմսերի նկատմամբ սահմանափակումների և/կամ ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ տեղեկությունների մասին
 • Ընկերության զուտ ակտիվների մասին հայտարարություն
 • Հարկային մարմնից տեղեկանք` պարտավորությունների վերաբերյալ (եթե կիրառելի է)
 • Գործարքի հաստատման վերաբերյալ նիստի արձանագրության և (կամ) խորհրդի որոշումը

1.Հիփոթեք

 • Անշարժ գույքի սեփականության վկայականը1
 • Անշարժ գույքի վկայական Կադաստրի կողմից` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (Միասնական – ուժի մեջ է 15 աշխատանքային օր)
 • Անշարժ գույքի ձեռքբերման հիմքերը հավաստող փաստաթղթերի պատճեն
 • Բոլոր ներգրավված կողմերի անձնագրերի/ID-ների, ՍՔ-ի պատճեները և, համատեղ սեփականության դեպքում, ամուսինների ամուսնության վկայականի պատճեն:

2. ԲԲԸ / ՓԲԸ

 • Ընկերության կանոնադրության ճշգրիտ պատճեն, հիմնադրման փաստաթուղթը, կանոնադրության փոփոխությունները (եթե առկա են)
 • Ընկերության պետական ռեգիստրի վկայականի ճշգրիտ պատճեն (եթե գրանցվել է մինչեւ 2017 թ. մարտ ամիսը) և/կամ այլ կերպ հավաստագրված տեղեկություն ընկերության գրանցման և գործադիր մարմնի մասին:
 • Պետական դեպոզիտարիայից կամ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրը պահպանող այլ լիցենզավորված ընկերության կողմից քաղվածք բաժնետերերի, բաժնետոմսերի և սահմանափակումների մասին
 • Ընկերության տնօրենի և հաշվապահի կողմից ստորագրված և կնքված Ընկերության վերջին հաշվեկշռի կրկնօրինակը և/կամ հաստատող Նամակը
 • Բաժնետերերի և տնօրենի անձնագրի/ID/ՍՔ-ի պատճենը
 • Հարկային մարմնից տեղեկանք` պարտավորությունների վերաբերյալ (եթե կիրառելի է)
 • Գործարքի հաստատման վերաբերյալ նիստի արձանագրության և (կամ) խորհրդի որոշումը

2. Տրանսպորտային միջոցների գրավադրում

 • Ավտոմեքենայի սեփականության վկայականի բնօրինակը
 • Ճանապարհային ոստիկանությունից վկայական, մեքենայի կարգավիճակի և տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ (վավեր է 5 աշխատանքային օր)
 • Ավտոմեքենայի տեխնիկական անձնագրի պատճեն
 • Բոլոր ներգրավված կողմերի անձնագրերի/ID-ների, ՍՔ-երի պատճեները և, համատեղ սեփականատիրության դեպքում, ամուսինների ամուսնության վկայականի պատճեն:

Ֆինանսական կազմակերպություններ

 • Ընկերության կանոնադրության ճշգրիտ պատճենը, հիմնադրման փաստաթղթերը, կանոնադրության փոփոխությունները (եթե առկա են)
 • Ընկերության լիցենզիայի ճշգրիտ պատճեն
 • Ընկերության տնօրենի նշանակման որոշումը
 • Սեփականետերերի և տնօրենի անձնագրի/ID/ՍՔ-ի պատճենը
 • Հայաստանի Կենտրոնական բանկի կողմից կանոնադրության և տնօրենի վերջին փոփոխությունների գրանցման վկայականը (ուժի մեջ է 30 օր)
 • Գործարքի հաստատման վերաբերյալ նիստի արձանագրության և (կամ) խորհրդի որոշումը

3. Շարժական գույքի գրավ (սարքավորում, արտադրական գիծ և այլն)

 • Շարժական գույքի ամբողջական և մանրամասն ցուցակ
 • Հիմքեր (մաքսային հսկողության փաստաթղթեր և/ կամ հաշիվ ապրանքագիր և/կամ ցանկացած այլ փոխկապակցված փաստաթուղթ)
 • Բոլոր ներգրավված կողմերի անձնագրերի/ID-ների, ՍՔ-ի պատճենները և, համատեղ սեփականատիրության դեպքում, ամուսինների ամուսնության վկայականի պատճեն:

4. Անձնական / կորպորատիվ երաշխավորություն

 • Երաշխավորի անձնագրի/ID-ի, ՍՔ-ի պատճեները
 • Կորպորատիվ երաշխավորի դեպքում կիրառվում են իրավաբանական անձանց համար սահմանված փաստաթղթերի պահանջների չափանիշները:

* Նշենք, որ եթե գործարքի մեջ ներգրավված ընկերությունը/ընկերության բաժնետերը/ընկերության մասնակիցը արտերկրում գրանցված է, լրացուցիչ կարող են պահանջվել հետևյալ փաստաթղթերը (ցանկը կարող է փոփոխվել կախված գործարքից),

 • Ընկերության կանոնադրության, հիմնադիր փաստաթղթերի, կանոնադրության փոփոխությունների (եթե առկա են) վավերացված պատճեները
 • Պետական ռեգիստրի վկայականի և տնօրենի գրանցման պատճեն կամ Ընկերության գրանցման և գործադիր մարմնի մասին այլ հավաստագրված տեղեկությունները
 • Կարգավիճակի հավաստագիր և/կամ իրավական ակտ և/կամ գրանցման վկայագիր՝ նոտարական և ապոստիլային հաստատումներով
 • Նոտարի և ապոստիլի հաստատումներով տնօրենի անձնագրի/ID -ի պատճեն
 • Գործարքի հաստատման և լիազորության մասին թույլտվության վերաբերյալ նիստի արձանագրութուն և/կամ որոշում/ եզրակացութուն:

**Ֆինանսական կազմակերպությունները, որոնք գրանցված են ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հրապարակում են համապատասխան տեղեկություններն իրենց կայքում, հետևաբար վերոհիշյալ տեղեկատվությունը/փաստաթղթերը կարող են վերցվել ընկերության կայքերից:

!! Եթե երաշխավորը և (կամ) սեփականատերը հանդիսանում է իրավաբանական անձ, ապա պահանջվում է ներկայացնել «Իրավաբանական անձանց հետ կապված փաստաթղթեր» բաժնում նշված փաստաթղթերը:

 

1Մինչև 2018 թվականը տրված սեփականության վկայականի դեպքում սեփականության վկայականի բնօրինակը կպահանջվի միայն առուվաճառքի գործարքների համար:

Զանգահարեք մեզ՝

+374 (60) 655 200

Աշխատանքային ժամեր 09:00-18:00

+374 (60) 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 23/01/22 12:18 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: