Ընդհանուր պայմաններ

Առևտրավարկային ծառայությունների մատուցման քաղաքականությունը ենթադրում է յուրաքանչյուր Հաճախորդի և յուրաքանչյուր գործարքի նկատմամբ անհատական մոտեցման ցուցաբերում: Այս բաժնում ներկայացված են այն ընդհանուր մոտեցումները, որոնցով Բանկն առաջնորդվում է առևտրային ֆինանսավորման ծառայություններ տրամադրելիս, իսկ ցանկացած ծառայության/գործարքի վերջնական պայմանները (ներառյալ` գումարը, տոկոսադրույքը, մարման ժամանակացույցը և վճարները) սահմանվում են պայմանագրային սկզբունքով և կախված են տվյալ գործարքի բնույթից, ռիսկերի գնահատվող մակարդակից, գրավի առկայությունից, Բանկում Հաճախորդի ունեցած պատմության և այլ հանգամանքներից: Բաժնում ներկայացված են առևտրավարկային ծառայությունների պայմանների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ, իսկ առավել մանրամասն Ձեզ հետաքրքրող գործարքը քննարկելու համար, խնդրում ենք դիմել Բանկի Կորպորատիվ Բիզնեսի դեպարտամենտի ներկայացուցիչներին:

Առևտրավարկային ծառայությունները մատուցվում են գլխամասային գրասենյակի կողմից. հասցե` Տերյան փողոց 66, Երևան 0009, ՀՀ:

Առևտրավարկային ծառայությունները տրամադրվում են ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, մինչդեռ ոչ-ռեզիդենտ ընկերությունները ֆինանսավորվում են ընտրանքային կարգով: Առևտրավարկային գործիքները տրամադրվում են գործունեության բավարար պատմություն ունեցող հաճախորդների (մեկ տարուց ավել անընդմեջ գործունեություն): Թիրախային շուկան ընդգրկում է այն բիզնեսները, որոնց գործունեության ոլորտը հիմնականում կապված է միջազգային առևտրի (արտահանում/ներմուծում), արտադրության/վերամշակման/ծառայությունների ոլորտի, ապրանքների իրացման կազմակերպման, ինչպես նաև մեծածախ ու մանրածախ առևտրի հետ: Սովորաբար հաճախորդից պահանջվում է հետևյալ տեղեկատվության տրամադրումը.

 • Ընդհանուր տեղեկություններ հաճախորդի բիզնեսի մասին, տեղեկություններ սեփականատերերի և ղեկավարների մասին.
 • Պահանջվող ֆինանսավորման գումարը և նպատակը.
 • Տեղեկություններ հաճախորդի հիմնական գործընկերների և նրանց հետ ձևավորված գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ.
 • Տեղեկություններ հաճախորդի շուկայական դիրքի, նպատակային շուկաների, գնագոյացման քաղաքականության, մրցակցային դաշտի, շուկայավարման քաղաքականության մասին.
 • Տեղեկություններ հաճախորդի վարկային պատմության և այլ բանկերի հետ ունեցած գործարար հարաբերությունների, ներառյալ այլ բանկերից/ֆինանսական հաստատություններից ստացված ֆինանսավորման պայմանների մասին.
 • Ֆինանսական տեղեկատվություն, ներառյալ ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտ փաթեթը (հաշվապահական հաշվեկշիռ, եկամուտների և ծախսերի մասին հաշվետվություն, դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն) և հաճախորդի դրամական հոսքերի կանխատեսումները:

Կախված պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկատվության ցանկից` հաճախորդները կտեղեկացվեն դրանց ներկայացման կարգի և ժամկետների վերաբերյալ: Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից` կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն:

Վարկավորման գումարը, արժույթը և տրամադրման կարգը

Առևտրավարկային ծառայությունների նվազագույն սահմանաչափեր չեն կիրառվում, սակայն առավելագույն սահմանաչափը որոշելիս Բանկը ղեկավարվում է գործող օրենսդրությամբ` մեկ փոխառուի նկատմամբ ռիսկը սահմանափակող առավելագույն մակարդակով:

Առևտրավարկային ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով` մինչև 5 տարի ժամկետով (նվազագույն ժամկետ սահմանված չէ): Ծառայությունները կարող են տրամադրվել նաև այլ արժույթով, եթե դա հիմնավորված է` հաշվի առնելով գործարքի բնույթը:

Վարկային ծառայության գումարը տրամադրվում է անկանխիկ` մուտքագրելով Հաճախորդի Բանկում սպասարկվող համապատասխան ընթացիկ հաշվին կամ, օվերդրաֆտի դեպքում, Հաճախորդի ընթացիկ հաշվի բացասական մնացորդ թույլատրելու միջոցով:

Տոկոսադրույքը

Գնագոյացումը իրականացվում է` հաշվի առնելով ռիսկ և եկամտաբերություն հարաբերակցությունը (համապատասխան մասնագետների կողմից գնահատված ռիսկերի տրված մակարդակում Բանկին բավարար եկամուտ ապահովելու սկզբունքից ելնելով), ինչպես նաև ֆինանսական շուկայի արդի պայմանները: Ընդհանուր առմամբ, գնագոյացումը կախված է գործիքի նպատակից/գումարից/ժամկետից, Հաճախորդի վարկային պատմությունից, առաջարկվող ապահովվածությունից, ֆինանսական/գործառնական/այլ բնույթի ռիսկերի մակարդակից, շուկայում գործող տոկոսադրույքներից, Հաճախորդի ֆինանսական հաշվետվությունների որակից/հուսալիությունից, ինչպես նաև Հաճախորդի կողմից Բանկի այլ ծառայությունների օգտագործման աստիճանից: Անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով:

Առևտրավարկային ծառայությունները հիմնականում տրամադրվում են փոփոխվող տոկոսադրույքով, որը սահմանվում է HSBC Բանկ Հայաստանի հաշվարկային տոկոսադրույքին գումարելով հաստատուն տոկոսային մարժա: Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույքը սահմանվում է Բանկի կողմից տարբեր արժույթների համար համապատասխան արժույթի շուկայի գործող պայմանների հիման վրա: Բանկի  հաշվարկային տոկոսադրույքը լողացող տոկոսադրույք է, որը կարող է ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվել Բանկի կողմից` այդ մասին Հաճախորդին ծանուցելով: Գործող հաշվարկային տոկոսադրույքի չափի մասին տեղեկությունները մշտապես հասանելի են հետևյալ հղումով, ինչպես նաև Բանկի մասնաճյուղերում, ինչը համարվում է պատշաճ ծանուցում:

Տոկոսագումարի հաշվարկման և վճարման կարգը

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական` համապատասխան վարկային ծառայության մայր գումարի փաստացի մնացորդի նկատմամբ` առևտրավարկային ծառայության արժույթով, եթե այլ համաձայնություն չկա Հաճախորդի և Բանկի միջև: Տոկոսագումարի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում 360 օր օրացուցային տարին:
Տոկոսագումարների մարումը կատարվում է ՀՀ դրամով` յուրաքանչյուր ամսվա 25-րդ օրվա դրությամբ (հաջորդ աշխատանքային օրը, եթե 25-ը ոչ աշխատանքային օր է), եթե այլ համաձայնություն չկա Հաճախորդի և Բանկի միջև:

Մարման ժամանակացույցը

Պարտավորության մայր գումարը հիմնականում ենթակա է մարման հավասար ամսական վճարներով, սակայն հնարավոր է նաև վճարման առավել ճկուն ժամանակացույց և/կամ մարումների այլ հաճախականություն` հաշվի առնելով յուրաքանչյուր Վարկառուի բիզնեսի առանձնահատկությունները և դրամական հոսքերի սեզոնայնությունը:

Վաղաժամկետ մարման տույժերը և տուգանքները, նվազեցման ենթակա և ոչ ենթակա վճարները սահմանվում են յուրաքանչյուր հաճախորդի և գործիքի համար անհատապես:

Ապահովվածությունը

Բանկի կողմից առաջարկվող ֆինանսավորման ծառայությունների դիմաց Հաճախորդները պետք է տրամադրեն համապատասխան ապահովման միջոցներ: Ապահովման միջոցի առկայությունը համապատասխան վարկային ծառայության տրամադրման մասին որոշում կայացնելիս առաջնային գործոն չի համարվում, այնուամենայնիվ, պատշաճ ապահովվածությունը պարտադիր պայման է:

Բանկի համար ընդունելի են վարկային ծառայության ապահովման հետևյալ առաջնային միջոցները`

 • Դրամական միջոցների գրավ,
 • Անշարժ գույք (ՀՀ տարածքում գտնվող):

Ապահովման առաջնային միջոցներից բացի Բանկը կարող է նաև ընդունել ապահովման լրացուցիչ միջոցներ` տրանսպորտային միջոցների, սարքավորումների, ինչպես նաև ապրանքանյութական պաշարների գրավի տեսքով: Վարկային ծառայությունները սովորաբար ապահովված են լինում նաև ընկերության սեփականատերերի անձնական երաշխավորություններով:

Վարկային ծառայության ապահովման միջոցների և վարկային ծառայության գումարի միջև հարաբերակցության ընդունելի մակարդակը որոշվում է` հաշվի առնելով Հաճախորդի վարկային պատմությունը, տրամադրվող վարկային ծառայության/ֆինանսավորման գործիքի գումարը, ապահովման միջոցի տեսակը, անկախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությամբ ուղեկցվող ֆինանսական հաշվետվությունների առկայությունը, ռիսկի և եկամտաբերության նկատառումները, ինչպես նաև առաջարկվող ապահովման միջոցի իրացվելիության մակարդակը:

Բանկի օգտին գրավադրված գույքը պետք է գնահատվի Բանկի համար ընդունելի անկախ գնահատողներից որևէ մեկի կողմից և պետք է ապահովագրվի Բանկի համար ընդունելի ապահովագրական ընկերություններից որևէ մեկի կողմից` գույքի շուկայական արժեքի չափով:

Գույքի գնահատման ծառայության արժեքը տատանվում է 15 000 ՀՀ դրամից մինչև 500 000 ՀՀ դրամ միջակայքում` կախված գույքի տեսակից և առանձնահատկություններից: Բանկը պահանջում է նաև տարեկան վերագնահատում, որի համար հաճախորդը պետք է վճարի սկզբնական գնահատման գնի մինչև կեսի չափով: Գնահատման հանձնարարականը ներկայացվում է Բանկի կողից, և գնահատման արժեքը գանձվում է Հաճախորդի հաշվից գնահատողի կողմից տրամադրված հարկային հաշվի հիման վրա:

Ապահովագրության սակագները կազմում են գրավի արժեքի 0.1%-3%` կախված գրավի առարկայի տեսակից: Ապահովագրական ընկերությունների կողմից առաջարկվող սակագները կարող են տարբերվել նշված միջակայքից` կախված ապահովագրվող օբյեկտի առանձնահատկություններից, ապահովագրական ծածկույթի բնույթից, ինչպես նաև պայմանավորված շուկայի ընդհանուր զարգացումներով:

Ապահովագրական վկայագիրը պետք է վերակնքվի յուրաքանչյուր տարի` վարկային ծառայության գործողության ժամկետի ողջ ընթացքում: Եթե Հաճախորդը չի ապահովում գրավի առարկայի ապահովագրության վերակնքումը, ապա Բանկը կվերակնքի այն` գանձելով համապատասխան վճարը Վարկառուի հաշվից:

Վարկավորման մասին որոշման կայացման գործոնները և վարկային ծառայության տրամադրման ժամկետները

Ընդհանուր առմամբ վարկավորման վերաբերյալ դրական/բացասական որոշման կայացման չափանիշները կախված են գործիքի նպատակից/գումարից/ժամկետից, Հաճախորդի վարկային պատմությունից, առաջարկվող ապահովվածությունից, ֆինանսական/գործառնական ռիսկերի մակարդակից, Հաճախորդի ֆինանսական հաշվետվությունների որակից/հուսալիությունից/ և յուրաքանչյուր Հաճախորդի/գործիքի համար որոշվում են անհատապես:

Վարկավորման մասին որոշման կայացման առավելագույն ժամկետն է 30 աշխատանքային օր` վարկային դիմումի հետ կապված Բանկի կողմից պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը և տեղեկատվությունը ստանալուց հետո:
Որոշ դեպքերում, հաշվի առնելով գործարքի առանձնահատկությունները, հնարավոր է վարկավորման մասին որոշման կայացման առավել երկար ժամկետ: Վարկային հայտ ներկայացնողին որոշման մասին կտեղեկացվի համապատասխան որոշման կայացման օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում վարկային մենեջերի միջոցով:

Վարկը Վարկառուին տրամադրվում է համապատասխան վարկային դիմումը Բանկին ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում` պայմանով, որ վարկի հետ առնչվող բոլոր պայմանագրերը կնքված են, ապահովման միջոցները գրավադրված են Բանկի օգտին և, անհրաժեշտության դեպքում, պայմանագրերը նոտարապես վավերացված են, և գրանցած են համապատասխան պետական մարմինների կողմից:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`

 1. Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները ժամանակին չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում՝ այդ մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվիած ՀՀ Կենտրոնական Բանկի վարկային ռեգիստր և ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ:
 2. Արտարժույթով տրամադրված վարկային ծառայությունների դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ համապատասխան վարկային ծառայության մարումների վրա:
 3. Հաճախորդի կողմից համապատասխան պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները խախտելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի պահանջների բավարարում ստանալ Հաճախորդի կողմից տրամադրված ապահովման միջոցների հաշվին:
 4. Վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել Վարկառուի այլ գույքի հաշվին` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 5. Բանկն իրավունք ունի պահանջելու պարտավորությունների վաղաժամկետ ամբողջական մարում, կամ որպես պարտավորությունների ապահովում` գրավ դրված գույքի բռնագանձում Հաճախորդի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում անկախ Հաճախորդի մեղավորության առկայությունից և/կամ անհաղթահարելի ուժի գործողությունից:
 6. Եթե Բանկի նկատմամբ ունեք չմարված պարտավորություն, ապա Ձեր կողմից պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ`
  • Տուժանք
  • Տոկոսագումարներ
  • Մայր գումար

Տեղեկատվություն երաշխավորի համար

Երաշխավորություն տրամադրելիս երաշխավորը պետք է գիտակցի երաշխավորության տրամադրման հետևանքները, այդ թվում՝ պարտապանի կողմից իր պարտավորությունը չկատարելու դեպքում պարտավորության, տույժերի ու տուգանքների ամբողջական կատարումը երաշխավորի կողմից, վարկառուի կողմից իր պարտավորությունը չկատարելու դեպքում երաշխավորի վարկային պատմության վատանալը, ընդհուպ մինչև երաշխավորի գույքից զրկվելը:

Բանկը պարտավոր է`

 • Տրամադրել վարկային, երաշխավորության պայմանագրերի, մարման գրաֆիկի օրինակ և անհատական թերթիկ:
 • Տրամադրել վարկի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
 • Հաղորդակցումն իրականացնել երաշխավորի կողմից ընտրված եղանակով` փոստային, SMS կամ էլ.փոստի միջոցով:
 • 7 օր առաջ ծանուցել պայմանագրի պայմանների փոփոխության մասին,

  Ընդ որում`

  • Բացասական փոփոխության դեպքում Բանկը պարտավոր է ներկայացնել առաջարկ, երաշխավորն այն ընդունում է կամ ոչ:
  • Դրական փոփոխության կամ նախապես տրված համաձայնության դեպքում Բանկը պարտավոր է ծանուցել մեկ օր հետո:
 • 1 օր առաջ հիշեցնել առկա պարտավորության վերաբերյալ:
 • Վարկի մարման ուշացման դեպքում՝ ամենաուշը 1 օր հետո Ձեզ տեղեկացնել այդ մասին:
 • Պայմանագրի դադարեցման մասին տեղեկացնել 7 օրվա ընթացքում:
 • Վճարման պահանջ ներկայացնելու դեպքում պետք է նշի գումարը և տրամադրի նվազագույնը 7 օր վճարման համար:

Դուք իրավունք ունեք`

 • Ցանկացած ժամանակ Բանկից պահանջել տեղեկատվություն վարկի մնացորդի չափի մասին:
 • Վարկառուից հետ ստանալու Ձեր կողմից վարկի համար վճարած գումարները, ինչպես նաև վարկառուի փոխարեն կրած այլ վնասները:

Զանգահարեք մեզ՝

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 28/11/19 8:59 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Bussiness Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: