Արտահանման սակագներ

Փաստաթղթային ակրեդիտիվ (ՓԱ)

Ծանուցման վճար 25,000 ՀՀ դրամ
Փոփոխության ծանուցման վճար 25,000 ՀՀ դրամ
Ներկայացման վճար 0.2% մուրհակի (ներկայացված փաստաթղթերի) գումարից, նվազագույնը` 25,000 ՀՀ դրամ:
Ստացված գումարների մուտքագրում հաշվին Համաձայն Բանկի` կազմակերպությունների համար ծառայությունների սակագների
Փաստաթղթերի ստուգման վճար 10 000 ՀՀ դրամ ներկայացված փաստաթղթերի համար, իսկ անհամապատասխանություններ պարունակող փաստաթղթերի փաթեթի դեպքում գանձվում է փաթեթի յուրաքանչյուր ստուգման համար1.
Փաստաթղթերի դիմաց ֆինանսավորում
  • 0.25% մուրհակի (ներկայացված փաստաթղթերի) գումարից, նվազագույնը` 25,000 ՀՀ դրամ և համաձայնեցված պայմանագրային տարեկան տոկոսադրույքի կիրառում` մինչև 1 տարի ժամկետով:
  • Ներկայացման վճար չի կիրառվում փաստաթղթերի դիմաց ֆինանսավորում տրամադրելու դեպքում:
ՓԱ-ի Հաստատում Պայմանագրային2

 

ՓԱ-ի փոխանցում

ՓԱ-ի ամբողջությամբ փոխանցման վճար (առանց փաստաթղթերի փոխարինման) 0.5% հաշվարկված ՓԱ-ի գումարից, նվազագույնը` 30,000 ՀՀ դրամ:
ՓԱ-ի մասնակի փոխանցման վճար (փաստաթղթերի փոխարինումով կամ առանց փոխարինման) 0.5% հաշվարկված փոխանցվող ՓԱ-ի գումարից, նվազագույնը` 30,000 ՀՀ դրամ:
Փոխանցված ՓԱ-ի փոփոխության վճար
  • 25 000 ՀՀ դրամ
  • ՓԱ-ի ավելացված գումարից լրացուցիչ կգանձվի 0.5% փոխանցման միջնորդավճար:
Փաստաթղթերի ստուգման վճար 10 000 ՀՀ դրամ ներկայացված փաստաթղթերի համար, իսկ անհամապատասխանություններ պարունակող փաստաթղթերի փաթեթի դեպքում գանձվում է փաթեթի յուրաքանչյուր ստուգման համար 1.
Ներկայացման վճար 0.2% հաշվարկված մուրհակի (ներկայացված փաստաթղթերի) գումարից, նվազագույնը` 25,000 ՀՀ դրամ:
Ստացված գումարների մուտքագրում հաշվին Համաձայն Բանկի` կազմակերպությունների համար ծառայությունների սակագների
Վճարման միջնորդավճար Համաձայն Բանկի` կազմակերպությունների համար ծառայությունների սակագների

 

Փաստաթղթային ինկասո

Թողարկման վճար 0.2% հաշվարկված ինկասոյի գումարից, նվազագույնը` 15 000 ՀՀ դրամ:
Փոփոխության վճար 15,000 ՀՀ դրամ
Ստացված գումարների մուտքագրում հաշվին Համաձայն Բանկի` կազմակերպությունների համար ծառայությունների սակագների
Մուրհակի զեղչում Ըստ պայմանագրով սահմանված տարեկան տոկոսադրույքի` առավելագույնը 1 տարի ժամկետով, ինչպես նաև կիրառվում է Բանկի տվյալ ծառայության միանգամյա վճարը` 25,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:

 

1 Փաստաթղթերը ստուգվում են միայն հաճախորդի գրավոր պահանջի և բանկի համաձայնության պարագայում:
2 Կախված թողարկող բանկի և երկրի ռիսկերից:

Այլ սակագներ

  • Նախկինում տրամադրված/արխիվացված փաստաթղթերի/նյութերի պատճենների տրամադրում` 3,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար1:
  • Ստացված հաղորդագրությունների իսկության հավաստում և ծանուցում` 25,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր հաղորդագրության համար:
  • Հաղորդագրությունների ուղարկման վճարը (յուրաքանչյուրը` 3,000 ՀՀ դրամ), փոստային ծառայության ծախսերը (համաձայն հաշիվ-ապրանքագրի), թղթակից բանկերի միջնորդավճարները և չնախատեսված այլ ծախսերը, եթե այդպիսիք կան, լրացուցիչ կգանձվեն հաճախորդի հաշիվներից` հետագայում ծանուցելով:
  • Բանկային երաշխիքների, փաստաթղթային ակրեդիտիվների և պահուստային ակրեդիտիվների թողարկման համար լրացուցիչ գանձվում է 10,000 ՀՀ դրամ ծառայության մատուցման միանգամյա վճար:
  • Բանկի` առևտրի ֆինանսավորման ծառայությունների բոլոր վճարներն ամբողջությամբ գանձվում են ծառայությունների տրամադրումից առաջ` ՀՀ դրամով, եթե վճարվում են Բանկին:

1 Ներառյալ ԱԱՀ

Զանգահարեք մեզ՝

Թարմացվել է` 29/11/19 6:01 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: