Արտարժութային ֆորվարդային գործարքներ

Փոխարժեքի ռիսկի հնարավոր նվազեցման պարզագույն տարբերակներից մեկը ֆորվարդային գործիքն է: Ֆորվարդային պայմանագիրը բանկի և հաճախորդի միջև պայմանագրային պարտավորություն է գնել կամ վաճառել որոշակի քանակությամբ արտարժույթ նախապես ֆիքսված օր/ամսաթվին, նախապես ֆիքսված փոխարժեքով:

Առավելություններ`

 • Պաշտպանություն փոխարժեքի անբարենպաստ փոփոխություններից:
 • Կանխիկ հոսքերի որոշակիության ապահովում և եկամտի պաշտպանություն:
 • Պայմանագրային պարտավորություն գործարք իրականացնել նախապես ֆիքսված օր/ամսաթվին:
 • Միջնորդավճար չի կիրառվում:

Մենք տրամադրում ենք արտարժութային ֆորվարդային պայմանագրեր հետևյալ արտարժույթների ցանկացած զույգով` USD, EUR, GBP, RUB, CHF, CAD, AUD, AED, CNY, JPY, HKD:

Կարևոր նշումներ`

 • Ֆորվարդային համաձայնագրի ներքո կնքված Ֆորվարդ պայմանագրերով Հաճախորդի կողմից Բանկին վճարման ենթակա գումարները Բանկի կողմից գանձվում են Հաճախորդի Բանկում ունեցած բանկային հաշիվներից` անկախ հաշվի տեսակից և արժույթից, անհրաժեշտության դեպքում դրանք փոխանակելով ՀՀ դրամի` գանձման պահի դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված վաճառքի փոխարժեքով և գանձել:
 • Հաճախորդից ֆորվարդային գործարքների պատվերներ ստանալու դեպքում հաճախորդի հետ կապի իրականացման կարգը, ժամկետները, ընդունման և կատարման ընթացակարգերը կարգավորվում են Բանկի և Հաճախորդի միջև կնքված Ֆորվարդ գծի Համաձայնագրով և Պայմանագրով:
 • Ֆորվարդ գործարք կատարելու համար Հաճախորդի լիազոր ներկայացուցիչը զանգահարում է Բանկի հեռախոսահամարներին և Բանկի լիազորված աշխատակցի հետ համաձայնեցնում է կնքվող Ֆորվարդ գործարքի պայմանները: Բանկի լիազորված աշխատակցի և Հաճախորդի լիազոր ներկայացուցչի միջև պահանաջվող Ֆորվարդ գործարքի պայմանները բանավոր հեռախոսային կապի միջոցով համաձայնեցնելուց հետո` առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կողմերի միջև ստորագրվում է համաձայնեցված պայմաններով Ֆորվարդ պայմանագիր:
 • Ֆորվարդային գծի համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է անորոշ ժամկետով:
 • Տեղեկանքների/Քաղվածքների տրամադրումը կատարվում է համաձայն Բանկի Ծառայությունների սակագների:
 • Բանկի կողմից Ֆորվարդ գործարքները կնքվում են արտաբորսայական շուկայում (OTC)` Բանկի կողմից արտարժույթի գնման/վաճառքի առաջարկ ներկայացնելու միջոցով:
 • Հաճախորդը Արտարժութային Ֆորվարդ պայմանագիր կնքելիս պետք է ճիշտ գնահատի գործարքի ժամկետը: Եթե հաճախորդը ցանկանում է հրաժարվել գործարքից մինչև գործարքի ավարտը, ապա Բանկը կարող է «գործարքից հրաժարման ծախս» գանձել, եթե Բանկը կրել է ծախս գործարքի հրաժարման արդյունքում: Այն կարող է լինել նշանակալի:
 • Ֆորվարդային գծի համաձայնագրի շրջանակներում Բանկի նկատմամբ ունեցած Պարտքն անմիջապես չմարելու դեպքում կիրառվում է Ֆորվարդ գծի Տուժանք (տարեկան տոկոսադրույք), որը հաշվարկվում է վճարման ենթակա պարտքի գումարի վրա` սկսած այն օրվանից, երբ այն պետք է վճարվեր (համապատասխանաբար Փոխանակման օրը կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու օրը)` միչև գումարը փաստացի վճարման օրը: Պայմանագրով սահմանված բոլոր տուժանքների հանրագումարի չափը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը:

Զանգահարեք մեզ՝

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 29/11/19 6:01 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: