Պահառության ծառայություններ

Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը արժեթղթերի պահպանության, պահառության և արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների հաշվառման ու փոխանցման գործունեությունն է:

Արժեթղթերի պահառության շրջանակներում Բանկը հաճախորդներին առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները`

 • Հաճախորդի արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների և պարտավորությունների գրանցում:
 • Հաճախորդի արժեթղթերի անվանատեր հանդես գալը:
 • Հաճախորդի համար առանձին դեպո հաշվի բացում և վարում:
 • Հաճախորդին արժեթղթերի վերաբերյալ թողարկողից, Կենտրոնական դեպոզիտարիայից ստացված ամբողջական տեղեկատվության տրամադրում:
 • Արժեթղթերի պահառությանն առնչվող և օրենքով թույլատրվող այլ ծառայություններ:

2013 թ. Ապրիլի 16-ին ՀՀ կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ին շնորհվել է «Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի» կարգավիճակ (ԿՇՀՀԱ):

Կարևոր նշում

Հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարման ծառայությունների մատուցման հետ կապված ռիսկը կրում է հաճախորդը: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հաճախորդի վնասների փոխհատուցման համար, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

Արժեթղթերի պահառության գործունեության կանոններ (PDF, 4.53MB)

Պահառության ծառայությունների մատուցման սակագները ներկայացված են ստորև, ինչպես նաև ≪Ներդրումային ծառայություններ_ Տեղեկատվական ամփոփագիր իրավաբանական անձանց համար≫բուկլետում:

Սակագներ

ՀՀ պետական պարտատոմսերի պահառության ծառայությունների մատուցման սակագներ` հաշվարկվում են արժեթղթերի անվանական արժեքի նկատմամբ`

ՀՀ պետական պարտատոմսեր
(ՀՀ դրամով արտահայտված)
Սակագներ
Արժեթղթերի հաշվի բացում 10 000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի հաշվի սպասարկում* 0.2% տարեկան (եռամսյակային վճարմամբ) նվազագույնը` եռամսյակը 10 000 ՀՀ դրամ. գանձվում է պորտֆելի միջին օրական մնացորդի նկատմամբ
Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի հաշվին Անվճար
Արժեթղթերի փոխանցումներ
Ներպահառուական 2 000 ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր արժեթուղթը)
Միջպահառուական 10 000 ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր արժեթուղթը)
Տեղեկանքների/Քաղվածքների տրամադրում Համաձայն Բանկի Ծառայությունների սակագների 

 

*Արժեթղթերի հաշվի սպասարկման միջնորդավճար չի գանձվում, եթե տվյալ եռամսյակի ընթացքում արժեթղթերի գործարք չի կատարվել և հաշվում արժեթղթեր չեն հաշվառվել:

Ներդրումային ծառայություններ_ Տեղեկատվական ամփոփագիր իրավաբանական անձանց համար: (PDF, 599KB)

Ընդհանուր պայմաններ

Ծառայության մատուցման վայր

Բանկի կողմից պահառության ծառայությունները մատուցվում են Ֆինանսական գործառնությունների դեպարտամենտի համապատասխան լիազորություն ունեցող աշխատակիցների կողմից, որոնք Բանկի կազմում և նրա անունից ընդունում, փոխանցում և կատարում են Հաճախորդների Հանձնարարականները: Ֆինանսական գործառնությունների դեպարտամենտը գտնվում է Բանկի գլխամասում հետևյալ հասցեով` ՀՀ, ք. Երևան, 0009, Տերյան 66: Այնուամենայինիվ, պահառության ծառայություների հանձնարարականները կարող են ներկայացվել հաճախորդի կողմից և՛ թղթային և՛ Էլեկտրոնային տարբերակներով՝ համաձայն Բրոքերային և Պահառության Ծառայությունների Մատուցման Կանոնների:

Վճարման պայմաններ

Պահառության ծառայությունների դիմաց Հաճախորդը Պահառուին վճարում է միջնորդավճարներ` համաձայն Պահառության ծառայությունների մատուցման պահին գործող Պահառուի կողմից հաստատված և հրապարակված սակագների:

Պահառուի կողմից գանձվող միջնորդավճարների չափը սահմանվում է հիմք ընդունելով Հաճախորդին մատուցվող Պահառության ծառայությունների բնույթը և ծավալը:

Պահառուն Պայմանագրով նախատեսված միջնորդավճարները որպես կանոն գանձում է Հաճախորդի` Պահառուի մոտ սպասարկվող դրամային հաշվից համաձայն սակագներում նշված ժամկետների: Հաճախորդի դրամային հաշվին անհրաժեշտ միջոցների բացակայության դեպքում Պահառուն իրավունք ունի գանձվելիք գումարի չափով արտարժույթ ելքագրել Հաճախորդի արտարժութային հաշվից, արտարժույթը փոխանակել ՀՀ դրամի` տվյալ օրվա համար Պահառուի կողմից սահմանված գնման փոխարժեքով:

Պահառուն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել սակագները` այդ փոփոխությունների մասին նախապես փոփոխված սակագների կիրառումից առնվազն 14 (տասնչորս) օր առաջ ծանուցելով Հաճախորդին:

Սակագների փոփոխության մասին ծանուցումը կատարվում է Պահառուի կողմից այդ մասին Պահառուի ինտերնետային կայքում հայտարարություն տեղակայելու և/կամ Պահառուի մասնաճյուղերում համապատասխան հասանելի վայրում հայտարարություն փակցնելու միջոցով:

Սպառողի հետ կապի իրականացման կարգ և ժամկետներ

Հաճախորդից հանձնարարականներ և ցուցումներ ստանալու դեպքում հաճախորդի հետ կապի իրականացման կարգը և ժամկետները կարգավորվում են Բանկի Պահառության Գործունեության Կանոններով:

Հանձնարարականը ներկայացվում է թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով: Հանձնարարականը ներկայացված է համարվում, եթե այն ներկայացվել է Հաճախորդի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից, ուղարկվել է նախապես փոխհամաձայնեցված և Պայմանագրում ամրագրված էլեկտրոնային կապի միջոցով:

Հաճախորդի Հանձնարարականը համարվում է ներկայացված այն Բանկի կողմից ընդունվելու պահից: Թղթային ձևով ներկայացված Հանձնարարականը համարվում է ընդունված Պատասխանատու աշխատակցի կողմից Հանձնարարականի ստորագրված օրինակի` Հաճախորդին վերադարձի պահից, իսկ էլեկտրոնային ձևով՝ Հաճախորդին ընդունումը հավաստող համապատասխան հաղորդագրության ուղարկման պահից:

Մինչև ժամը 14:00-ն ստացված Հանձնարարականների կատարումն իրականացվում է նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե Հանձնարարականի կատարումը ենթադրում է միջոցների (Արժեթղթերի և/կամ դրամական միջոցների) փոխանցում/դեպոնացում ֆոնդային բորսայի կամ ՀԿԴ-ի տեխնիկական հաշիվներին, ապա Հանձնարարականը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ժամը 14:00-ից հետո Բանկի կողմից ընդունված Հանձնարարականների կատարումն իրականացվում է հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պահառուի կողմից հաշվետվությունները տրամադրվում են պահառության գործառնության կատարման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում` Հաճախորդի տեղեկությունների քարտում համապատասխան նշում կատարելու եղանակով: Հաճախորդի տեղեկությունների քարտում հաշվետվությունների տրամադրման եղանակի վերաբերյալ նշումների բացակայության դեպքում Պահառուն պարտավոր է փաստաթղթերը տրամադրել բացառապես Հաճախորդին կամ նրա լիազոր ներկայացուցչին:

Պայմանագրի ժամկետայնություն

Պահառուական Ծառայության Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է անորոշ ժամկետով, բացառությամբ պայմանագրի գործողությունը դադարում է արժեթղթերի հաշիվներով քսանչորս ամիս անընդմեջ որևէ գործարք չկատարելու և այդ հաշիվների մնացորդը զրոյական լինելու դեպքում:

Արժեթղթերի սպասարկման և սպասարկման դադարեցման պայմաններ

Արժեթղթերի սպասարկումը և սպասարկման դադարեցումն իրականացվում է Պահառուի կողմից սպասարկվող Արժեթղթերի ցուցակում Արժեթղթի ընդգրկման և հեռացման միջոցով:

Պահառուի կողմից սպասարկվող Արժեթղթերի ցուցակը տրվում է Հաճախորդին նրա հարցման հիման վրա:

Արժեթղթերի սպասարկումը Պահառուի կողմից կարող է դադարեցվել Արժեթղթերի մարման կամ չեղարկման, ինչպես նաև ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված այլ դեպքերում:

Պահառուն իրավունք չունի դադարեցնել Արժեթղթերի սպասարկումը, եթե այդ Արժեթղթերը հաշվառված են Հաճախորդի Արժեթղթերի հաշվում, բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի:

Պահառուն պարտավոր է պահառության գործունեության դադարեցման,ինչպես նաև պահառության պայմանագրի դադարեցման, Պահառուի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչվելու կամ դադարելու, Պահառուի լուծարման դեպքերում տեղեկացնել Հաճախորդներին այդ մասին 1 շաբաթվա ընթացքում: Հաճախորդը պարտավոր է 30 օրյա ժամկետում Պահառուին տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ տվյալները իրեն պատկանող Արժեթղթերը այլ պահառուի (այդ թվում՝ օտարերկրյա պահառուի) մոտ Հաճախորդի անունով վերագրանցելու համար: Հաճախորդներին պատկանող Արժեթղթերի փոխանցումն այլ պահառուների մոտ հաշվառելու նպատակով իրականացվում է Հաճախորդի Հանձնարարականը ստանալուց հետո` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաճախորդներին պատկանող Արժեթղթերի փոխանցումն իրականացվում է սույն Արժեթղթերի Պահառության Գործնեության Կանոնների 8-րդ բաժնում նկարագրված կարգով:

Արժեթղթերի Պահառության Գործնեության Կանոնների 12.5 կետով սահմանված դեպքում և ժամկետում Հաճախորդից ցուցում չստանալու պարագայում, Արժեթղթերը Հաճախորդի անունով վերագրանցվում են անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրում՝ Պահառուի և ռեեստրավարի (Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) միջև կնքված

համապատասխան պայմանագրով սահմանված կարգով: Պահառուն փոխհատուցում է պահառության իրականացման ժամանակ իր պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ ձևով կատարելու արդյունքում Հաճախորդին պատճառված վնասը, եթե չապացուցվի, որ վնասներն առաջացել են անհաղթահարելի ուժի պատճառով կամ Հաճախորդի մեղքով:

Պահառուն պարտավոր է ապահովել պահառության հաշվառման համակարգված և Հաճախորդների Արժեթղթերի հաշիվներում սպասարկվող Արժեթղթերի ցուցակից հեռացված Արժեթղթերի հաշվառման և դրանցով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկությունների պահպանումը:

Շահերի բախման կանխարգեմանն ուղղված քաղաքականություն

Քաղվածքների և հաշվետվությունների տրամադրում

Հաճախորդի Արժեթղթերի հաշվում պահառության յուրաքանչյուր գործառնության կատարման ավարտին կազմվում և Հաճախորդին է տրամադրվում գործառնության կատարման կամ մերժման մասին հաշվետվություն:

Պահառուի կողմից հաշվետվությունները տրամադրվում են պահառության գործառնության կատարման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում` Հաճախորդի տեղեկությունների քարտում համապատասխան նշում կատարելու եղանակով: Հաճախորդի տեղեկությունների քարտում հաշվետվությունների տրամադրման եղանակի վերաբերյալ նշումների բացակայության դեպքում Պահառուն պարտավոր է փաստաթղթերը տրամադրել բացառապես Հաճախորդին կամ նրա լիազոր ներկայացուցչին:

Տեղեկությունների փոխանակման ճկունության ապահովման նպատակով Հաճախորդի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից կարող է ընտրվել հաշվետվությունների տրամադրման մեկից ավելի եղանակ (օրինակ` օգտագործել էլեկտրոնային կապի միջոցները` պայմանով, որ հաշվետվության կամ քաղվածքի բնօրինակը տրամադրվի փոստային ծառայությունների միջոցով կամ Պահառուի գլխավոր գրասենյակում): Օտարերկրյա պահառուների կողմից Պահառուի մոտ բացված անվանատիրոջ հաշվով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունները Պահառուի կողմից կարող են ներկայացվել Պայմանագրով համաձայնեցված միջազգային միջբանկային վճարահաշվարկային համակարգերի միջոցով (մասնավորապես` SWIFT և այլ համակարգերով):

Եթե Հաճախորդը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը հաշվետվության տրամադրման պահից 5 օրվա ընթացքում Պահառուին չի ներկայացնում պահառության գործառնության արդյունքների վերաբերյալ առարկություններ, այդ գործառնությունը և Արժեթղթերի հաշվում Արժեթղթերի առկա մնացորդները համարվում են հաստատված:

Պահառուն պարտավոր է նախապես հաստատված հաճախականությամբ (օրինակ` ամսական, եռամսյակային կամ առավելագույնը տարեկան կտրվածքով) Հաճախորդներին քաղվածքներ ներկայացնել իրենց հաշիվների շարժի և մնացորդի վերաբերյալ: Ներկայացվող հաշվետվությունները պետք է ներառեն ՀՀ իրավական ակտերով սահմանվող տեղեկություններ:

Արժեթղթերի շուկայում գործառնությունների իրականացման հետ կապված ռիսկեր

Բանկը պահառության ծառայություններ է մատուցում Հայաստանի Հանրապետության կողմից թողարկված ՀՀ տարածքում ազատ շրջանառության իրավունքով շրջանառվող ՀՀ արժույթով արտահայտված Պետական պարտատոմսերի համար:

Բանկը տեղեկացնում է Հաճախորդին այն մասին, որ արժեթղթերում ցանկացած ներդրում իր բնույթով հանդիսանում է ռիսկային: Արժեթղթերի շուկայում (ՀՀ դրամով արտահայտված պետական պարտատոմսերի շուկա) գործարքներ կատարելիս ներդրողն առնչվում է հետևյալ ռիսկերի հետ`

 • Շուկայական ռիսկ, որն իրենից ներկայացնում է ֆինանսական գործիքների գների փոփոխության հետ կապված ռիսկը: Արժեթղթերի շուկայական գները և դրանց փոփոխությունները չեն գտնվում Բանկի հսկողության տակ, ինչի պատճառով արժեթղթերում ներդրման դեպքում հնարավոր է նաև Հաճախորդի պորտֆելի արժեքի նվազում, ընդհուպ մինչև ամբողջ պորտֆելի կորուստ:
 • Իրացվելիության ռիսկ, որն իրենից ներկայացնում է տվյալ գործիքի նկատմամբ շուկայի այլ մասնակիցների հետաքրքրության նվազման հետ կապված ռիսկը: Ֆինանսական գործիքի իրացվելիությունը կախված է ընդհանուր շուկայի վիճակից, ֆոնդային բորսաների և առևտրային հրապարակների ներքին կանոններից, որոնք կարող են բացասաբար անդրադառնալ տվյալ ֆինանսական գործիքի գնի, հետևաբար նաև Հաճախորդի պորտֆելի արժեքի վրա:
 • Օրենսդրության փոփոխության ռիսկ, որը կապված է պետական և շուկաները կարգավորող այլ մարմինների գործողությունների հետ, որոնց հետևանքով Հաճախորդը կարող է կրել կորուստներ:
 • Ենթակառուցվածքային ռիսկ, որը կապված է դեպոզիտարիաների, բորսաների, հաշվարկաքլիրինգային կազմակերպությունների աշխատանքների հետ, որոնց գործունեությունում ընդհատումները կարող են բերել Հաճախորդի ակտիվների (ինչպես դրամական միջոցների, այնպես էլ արժեթղթերի) անվերադառնալի կորուստների:
 • Տեղեկատվության, էլեկտրոնային փոխանակման հետ կապված ռիսկեր. Հաճախորդը տեղեկացվում է այն մասին, որ ներդրումային գործունեությունը պարունակում է ռիսկեր` կապված մատուցվող ծառայությունների էլեկտրոնային բնույթի հետ, ինչպիսիք են, օրինակ, հուսալի կապի բացակայությունը, էլեկտրաէներգիայի անջատման հնարավորությունը, ծրագրային ապահովման աշխատանքի խաթարումը և այլն: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց գործողությունների հետևանքով էլեկտրոնային առևտրի համակարգերի աշխատանքի ընդհատման համար: Բանկը նաև պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց գործողությունների արդյունքում Բանկի և Հաճախորդի միջև փոխանցվող տեղեկատվության` երրորդ անձանց հասանելի դառնալու համար:
 • Այլ ռիսկեր. վերը թվարկված ռիսկերի ցանկը սպառիչ չէ: Ներդրումային գործունեությունը կարող է ուղեկցվել նաև այլ ռիսկերով:

Զանգահարեք մեզ՝

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 29/11/19 6:01 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: