Ներդրումային ծառայություններ

Ներդրումային ծառայություններ

Ներդրումային ծառայություններ
Կապվեք մեզ հետ
Մենք առաջարկում ենք ներդրումային ծառայություններ, որոնք ուղղված են համապատասխանելու Ձեր անհատական ներդրումային պահանջներին և նպատակներին:
Բանկը ներդրումային գործունեության իրականացման շրջանակներում մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`

Բրոքերային ծառայություններ

Բրոքերային գործունեության շրջանակներում, Բանկը ընդունում և փոխանցում է հաճախորդների արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականները, Բանկի կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին կատարում է արժեթղթերով գործարքներ:

Որպես բրոքեր՝ Բանկն, իր անունից և հաճախորդի հաշվին կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին, հաճախորդի հանձնարարականների հիման վրա իրականացնում է արժեթղթերի առք/վաճառք, ինչպես նաև այլ գործողություներ և գործարքներ` կապված բրոքերային գործունեության իրականացման հետ:

Բանկը Ներդրումային ծառայություններ է մատուցում Հայաստանի Հանրապետության կողմից թողարկված ՀՀ տարածքում ազատ շրջանառության իրավունքով շրջանառվող Պետական պարտատոմսերի համար:

Բանկը հանդիսանում է ՀՀ կենտրոնական դեպոզիտարիայում վարվող արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի անդամ: ՀՀ կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործող կանոններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ NASDAQ OMX Armenia - Դեպոզիտարիայի կանոններ

Կարևոր նշում

Հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին ներդրման հետ կապված ռիսկը կրում է հաճախորդը: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հաճախորդի վնասների փոխհատուցման համար, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում: Ներդրումային ռիսկը կախված է Հաճախորդի կողմից ընտրված ներդրման տեսակից, ներդրումային երկրից և կազմակերպության վարկանիշից, արժույթից, ներդրումային ժամկետից և այլն:

Արժեթղթերի շուկայում բրոքերային ծառայությունների մատուցման կանոններ (PDF, 4.93MB).

Բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագները ներկայացված են ստորև, ինչպես նաև ≪Ներդրումային ծառայություններ_ Տեղեկատվական ամփոփագիր իրավաբանական անձանց համար≫բուկլետում:

Պահառության ծառայություններ

Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը արժեթղթերի պահպանության, պահառության և արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների հաշվառման ու փոխանցման գործունեությունն է:

Արժեթղթերի պահառության շրջանակներում Բանկը հաճախորդներին առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները`

  • Հաճախորդի արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների և պարտավորությունների գրանցում:
  • Հաճախորդի արժեթղթերի անվանատեր հանդես գալը:
  • Հաճախորդի համար առանձին դեպո հաշվի բացում և վարում:
  • Հաճախորդին արժեթղթերի վերաբերյալ թողարկողից, Կենտրոնական դեպոզիտարիայից ստացված ամբողջական տեղեկատվության տրամադրում:
  • Արժեթղթերի պահառությանն առնչվող և օրենքով թույլատրվող այլ ծառայություններ:

2013 թ. Ապրիլի 16-ին ՀՀ կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ին շնորհվել է «Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի» կարգավիճակ (ԿՇՀՀԱ):

Կարևոր նշում

Հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարման ծառայությունների մատուցման հետ կապված ռիսկը կրում է հաճախորդը: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հաճախորդի վնասների փոխհատուցման համար, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

Արժեթղթերի պահառության գործունեության կանոններ (PDF, 4.49MB)

Պահառության ծառայությունների մատուցման սակագները ներկայացված են ստորև, ինչպես նաև ≪Ներդրումային ծառայություններ_ Տեղեկատվական ամփոփագիր իրավաբանական անձանց համար≫բուկլետում:

Ներդրումային գործիքներ

Հայաստանի Հանրապետության Պետական Պարտատոմսեր

ՀՀ պետական կարճաժամկետ, միջին ժամկետայնության և երկարաժամկետ պարտատոմսերը թողարկվում են Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության անունից և ապահովված են պետության ողջ ունեցվածքով:

Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կարճաժամկետ Պարտատոմսեր
(ՀՀ ՊԿՊ)

ՀՀ ՊԿՊ մինչև 1 տարի ժամկետայնություն ունեցող պետական պարտատոմսերն են, որոնք թողարկվում են զեղչով/դիսկոնտով անվանական արժեքի նկատմամբ: ՀՀ ՊԿՊ-ում ներդրողը կարող է պահել պարտատոմսերը մինչև մարման ժամկետը և այնուհետև հետ ստանալ անվանական արժեքի գումարի 100%-ը; ներդրողի եկամտաբերությունը այս պարագայում կկազմի ձեռք բերման գնի և անվանական արժեքի տարբերությունը: Եթե ՀՀ ՊԿՊ վերավաճառվեն երկրորդային շուկայում, այս պարագայում ներդրողի եկամտաբերությունը կկազմի ձեռք բերման և վաճառքի գների տարբերությունը:

ՀՀ Պետական Պարտատոմսերը համարվում են հուսալի ներդրումներ, քանի որ ապահովված են Հայաստանի Հանրապետության ողջ ունեցվածքով:

Առավելություններ

  • Կարճաժամկետ ներդրումներ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի մեջ:
  • Մարման ժամկետներ 13-52 շաբաթ:
  • Վաճառք զեղչով անվանական արժեքի նկատմամբ:

Հայաստանի Հանրապետության Պետական Միջին Ժամկետայնության և Երկարաժամկետ Պարտատոմսեր (ՀՀ ՊՄՊ և ՊԵՊ)

ՀՀ ՊՄՊ և ՊԵՊ միջին ժամկետայնությամբ և երկարաժամկետ պարտատոմսեր են, որոնք կախված շուկայական իրավիճակից թողարկվում են զեղչով/դիսկոնտով կամ հավելավճարով անվանական արժեքի նկատմամբ և ունեն ֆիքսված կուպոնով եկամտաբերություն:

ՀՀ ՊՄՊ և ՊԵՊ-ում ներդրողը կարող է պահել պարտատոմսերը մինչև մարման ժամկետը և այնուհետև հետ ստանալ անվանական արժեքի գումարի 100%-ը և կուպոնը (կուպոնի արժեքը մուտքագրվում է հաճախորդի հաշվին տարին երկու անգամ); ներդրողի եկամտաբերությունը այս պարագայում կկազմի ձեռք բերման գնի և կուպոնի արժեքների հանրագումարը: Եթե ՀՀ ՊՄՊ և ՊԵՊ վերավաճառվեն երկրորդային շուկայում, այս պարագայում կկազմի կուտակված կուպոնի, ինչպես նաև ձեռք բերման և վաճառքի գների տարբերության հանրագումարը :

Առավելություններ

  • Միջին ժամկետայնությամբ և երկարաժամկետ ներդրումներ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի մեջ:
  • Մարման ժամկետներ 12 ամսից մինչև 30 տարի:

Կարևոր նշում

Հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին ներդրման հետ կապված ռիսկը կրում է հաճախորդը: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հաճախորդի վնասների փոխհատուցման համար, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում: Ներդրումային ռիսկը կախված է Հաճախորդի կողմից ընտրված ներդրման տեսակից, ներդրումային երկրից և կազմակերպության վարկանիշից, արժույթից, ներդրումային ժամկետից և այլն:

ՀՀ պետական պարտատոմսերում ներդրումային ծառայությունների սակագները ներկայացված են Ներդրումային ծառայություններ_Տեղեկատվական ամփոփագիր իրավաբանական անձանց համար բուկլետում:

Ներդրումային ծառայություններ_ Տեղեկատվական ամփոփագիր իրավաբանական անձանց համար: (PDF, 343KB)

Տեղեկություն HSBC Բանկ Հայաստան-ի կողմից նախկինում թողարկված պարտատոմսերի վերաբերյալ

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի 100,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, 365 օր մարման ժամկետով, տարեկան 9% եկամտաբերությամբ, արժեկտրոնային, AMHSBCB11ER8 ծածկագրով և HSBCB1 բորսայական հապավումով 10,000 հատ անվանական պարտատոմսերը մարվել են 2010թ-ի հունվարի 13-ին:

Պարտատոմսերի ազդագրով նախատեսված կարգով պարտատոմսերի անվանական արժեքը և կուտակված տոկոսագումարը, 1,090,000,000 (մեկ միլիարդ իննսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, վճարվել են ներդրողների բանկային հաշիվներին 2010թ-ի հունվարի 14-ին:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Որպեսզի Հաճախորդը կարողանա օգտվել Ֆինանսական գործառնությունների դեպարտամենտի կողմից մատուցվող ծառայություններից, վերջինիս տվյալները պետք է լինեն թարմացված և հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական և արժանահավատ: Բանկը հիմնվում է Ֆինանսական գործառնությունների դեպարտամենտի կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելու ցանկություն ունեցող Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկությունների վրա, բացառությամբ եթե գիտի կամ կարող էր իմանալ, որ տեղեկատվությունն ակնհայտորեն հնացած, ոչ ճշգրիտ կամ ոչ լիարժեք է:

Հաջորդիվ կնքվում են պայմանագրեր և կամ այլ փաստաթղթեր ըստ անհրաժեշտության` համաձայն յուրաքանչուր ծառայության կանոնների և ընթացակարգերի, ընդ որում` ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից Հաճախորդից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկատվություն: Հետևյալ հղումով կարող ենք ծանոթանալ բանկային հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկին:

Զանգահարեք մեզ՝

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա