Ներդրումներ

Ավանդներ

Ստացե´ք տոկոսներ Ձեր խնայողությունների դիմաց՝ միաժամանակ պահելով միջոցները հասանելի Ձեր բիզնեսի համար:
Բացահայտեք

Ներդրումային ծառայություններ

Մենք առաջարկում ենք ներդրումային ծառայություններ, որոնք ուղղված են համապատասխանելու Ձեր անհատական ներդրումային պահանջներին և նպատակներին:
Բանկը ներդրումային գործունեության իրականացման շրջանակներում մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`
Բացահայտեք

Ռեպո/Հակադարձ Ռեպո գործառնություններ

Բանկի ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման նպատակներից ելնելով` Բանկը կնքում է Ռեպո/Հակադարձ ռեպո գործարքներ՝ ներգրավելու կամ տեղաբաշխելու դրամական միջոցներ սահմանափակ շրջանակի գործընկերների՝ Բանկերի և/կամ ոչ-բանկ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ։ Ընդ որում, ընդունելի արժեթղթեր են համարվում բացառապես ՀՀ դրամով թողարկված պետական պարտատոմսերը։
Բացահայտեք